خروج از کشور مشولین

مراحل خروج از کشور دانشجویان مشمول 1-مراجعه به سایت services.epolice.ir و ثبت درخواست خروج از کشور جهت ورود به سایت می بایست کد سخا (رمز ورود) را از پلیس+10 دریافت نمایید. هزینه ثبت نام در سایت 3500 تومان می باشدکه جهت ارسال درخواست به پورتال دانشگاه می بایست پرداخت گردد. 2- پرداخت مبلغ 500,000ریال به شماره حساب سیبا 0104460446004 نزد بانک ملی ایران بنام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی.( فیش واریزی به دانشگاه تحویل گردد) شماره شبا حساب سازمان مرکزی : IR25 0170 0000 0010 4460 4460 04 3- مراجعه به ساختمان ستادی ( معاونت دانشجویی ) جهت سپردن ضمانت دانشگاه بازه زمانی خروج و ورود دانشجو می بایست در ترم جاری باشد و انتخاب واحدنیز داشته باشد. همچنین بدهی مالی نداشته باشد . 4-مراجعه به سایت services.epolice.ir و واریز مبلغ ضمانت نظام وظیفه جهت واریز، حساب بانک قوامین لازم است.پس از انجام مراحل قبل و تایید دانشگاه مجدد وارد سایت‌ services.epolice.ir شده ومبلغ ضمانت نظام وظیفه را واریز نموده و منتظر تایید نظام وظیفه بمانید. 5-مراجعه به پلیس +10 جهت اخذ پاسپورت و انجام سایر مراحل دبى ادوايزر ، كارگزار رسمى و مجرى مستقيم تورهاى امارات———————————————————————————#اخبارويزا #ويزادبي #توردبي #هتلدبي #دبيادوايزر #دبىادوايزر #رزروهتل #تورلحظهآخری #رزرواسيوندبي #هتلدبي #پروازدبي #اخبارويزادبي #اخبارمهمدبي#اخبارامارات #پلاینفینیتیدبی #تمديدويزادبي #رزروهتلدبي #كارگزاردبي #مقيمدبى #مقيمامارات #مجريمستقيمدبي #خروجازکشور #خروجازکشورمشمولین #خروجازکشوردانشجویان #ممنوعالخروجی